Rodo

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:


1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Precyzja Service sp. o.o.  z siedzibą  w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej 99;  zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy. pod numerem KRS 00000136915, NIP: 554-10-13-465 (dalej AD);
2)    Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Osobą kontaktową jest pełnomocnik ds. danych osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: maciej.lipski@precyzja-service.pl, adres siedziby wskazany w ust. 1);
3)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia zlecenia (kontraktu), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4)    odbiorcą Pani/Pana danych  będą wyłącznie pracownicy AD w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia;
5)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
6)    bez Pani/Pana zgody  dane osobowe będą udostępniane wyłącznie właściwym organom Państwowym na uzasadnione wezwanie, może Pani/Pan uzyskać kopie danych osobowych przekazywanych do organów;
7)    Pani/Pana dane osobowe  będą przechowywane przez okres prowadzenia działalności Spółki, a w sytuacji realizacji zlecenia (kontraktu) przez okres wynikający z przepisów prawa w tym dla celów księgowo-podatkowych;
8)    posiada   Pani/Pan prawo  dostępu do treści swoich danych oraz prawo do  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pani są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych;
9)     ma Pani/Pan prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10)    podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy (kontraktu);
11)    Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;