Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ precyzja-service.pl


§1. Postanowienia ogólne


1. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
2. Regulamin został sporządzony i jest stosowany przez Precyzja-Service Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 99, 85-022 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136915, mającą numer NIP: 5541013465, REGON: 091182763.
3. Serwis internetowy jest dostępny pod adresem precyzja-service.pl.
4. Z Usługodawcą można skontaktować się:
- pocztą: Precyzja-Service Sp. z o.o., ul. Szosa Gdańska 26, 86-031 Osielsko,
- mailem: sales@precyzja-service.pl,
- telefonicznie: 52 325 10 00,
- za pośrednictwem formularza kontaktowego.
5. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu oraz może udostępniać go w Koncie Klienta lub zamieszczać w załączeniu do wiadomości e-mail, zawierających oświadczenia o przyjęciu ofert Klientów. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
6. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
7. W celu korzystania z Serwisu, konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.


§2. Rejestracja konta


1. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę rejestracji Konta Klienta.
2. Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Klienta jest udostępnienie panelu Konta Klienta, umożliwiającego m. in. zarządzanie danymi Klienta i zamówieniami.
3. Aby utworzyć Konto Klienta, należy dokonać dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i wysłanie do Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.
4. Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych lub informacji.
5. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
6. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Usługodawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Serwisu i za jego pośrednictwem.
7. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, a następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.
8. Zabronione jest udostępnianie danych dostępowych do Konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont Klienta przez jednego Klienta.
9. Wypowiedzenie przez Klienta umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu jego funkcjonalności lub poprzez wysłanie oświadczenia Klienta w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. poprzez wiadomość e-mail lub list.
10. Wypowiedzenie przez Usługodawcę umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni, a także z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.


§3. Podstawowe funkcjonalności serwisu


1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie. Zakończenie korzystania z Usługi następuje z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Serwisu.
2. Usługodawca udostępnia Klientom następujące podstawowe funkcjonalności Serwisu:
1.udostępnienie formularza kontaktowego,
2.udostępnienie wyszukiwarki Towarów,
3.dodanie Towaru do listy ulubionych,
4.udostępnienie mapy.
3. Aby skorzystać z funkcjonalności formularza kontaktowego, należy uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną treść, a następnie nadać wiadomość do Usługodawcy. Usługodawca udzieli odpowiedzi niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Serwisu, telefonicznie albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

4. Aby wyszukać Towary w Serwisie, należy wprowadzić w obszarze wyszukiwarki Serwisu żądaną treść, a następnie ją zatwierdzić. Funkcjonalność umożliwia przeszukiwanie zasobów Serwisu przy użyciu słów kluczowych wprowadzonych przez Klienta. Dodatkowo, funkcjonalność może umożliwiać przeprowadzenie wyszukiwania zaawansowanego w zakresie wybranych kryteriów.
5. Aby skorzystać z funkcjonalności dodania Towaru do listy ulubionych, należy po uprzednim zalogowaniu do Konta Klienta, dodać Towar do listy ulubionych. Przedmiot funkcjonalności stanowi czasowe zapisanie w pamięci Konta Klienta, strony internetowej zawierającej ofertę reklamową Towaru.
6. Aby skorzystać z funkcjonalności mapy, należy wyświetlić stronę internetową zawierającą mapę. Funkcjonalność umożliwia uzyskanie podglądu lokalizacji siedziby Usługodawcy.
7. Korzystanie z niektórych z wymienionych funkcjonalności może wymagać posiadania Konta Klienta i zalogowania do niego.


§4. Zapytanie ofertowe


1. Usługodawca udostępnia Klientowi możliwość składania zapytań ofertowych drogą telefoniczną oraz elektroniczną.
2. Aby złożyć zapytanie ofertowe drogą telefoniczną, należy skontaktować się z Usługodawcą w dni robocze, w godzinach 7:00-16:00.
3. Aby złożyć zapytanie ofertowe drogą elektroniczną, należy skorzystać z dedykowanego w tym celu formularza dostępnego na stronie internetowej Serwisu.
4. W formularzu zapytania ofertowego, należy wprowadzić dane dotyczące stanowiącego przedmiot zapytania oraz inne istotne informacje.
5. Po uzupełnieniu formularza zapytania ofertowego, Klient zobowiązany jest wprowadzić lub wybrać swoje dane identyfikacyjne i kontaktowe.
6. W przypadku gdy zapytanie ofertowe dotyczy Usługi Sprzedaży rzeczy ruchomej, Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie przedstawić zindywidualizowaną ofertę sprzedaży wybranego przez Klienta Towaru, zawierającą informacje o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.
7. W przypadku gdy zapytanie ofertowe dotyczy usługi realizowanej poza obszarem Serwisu, Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie przedstawić zindywidualizowaną ofertę wybranej przez Klienta usługi, zawierającą warunki świadczenia usługi, informacje o łącznej cenie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami dostarczenia i płatności.
8. Przed wysłaniem formularza zapytania ofertowego, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
9. Termin obowiązywania oferty sporządzonej przez Usługodawcę wynosi 7 dni, chyba że oferta zawiera odmienne zastrzeżenie.

§5. Zamówienia składane za pośrednictwem Serwisu

1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk.
2. Po skompletowaniu listy zamówień, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji zamówienia.
3. Aby złożyć zamówienie, Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Serwisu.
4. W trakcie składania zamówienia, Klient jest zobowiązany do:
1.wprowadzenia danych oznaczonych jako wymagane. Brak ich podania uniemożliwi finalizację zamówienia,
2.wyboru metody płatności i sposobu dostawy.
5.Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami dostawy i płatności.
6.Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego przycisku w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy Sprzedaży Towarów lub świadczenia Usług ujętych w zamówieniu.
7.Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
8.Przyjęcie oferty Klienta dokonane przez Usługodawcę z zastrzeżeniem zmiany o której stanowi punkt powyższy poczytuje się za nową ofertę, wymagającą przyjęcia przez Klienta w celu zawarcia umowy.
9.Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy Sprzedaży lub świadczenia Usług, a także dane wprowadzone przez Klienta w formularzu zamówienia, w celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W przypadku wykrycia takiego błędu, Klient może powiadomić Usługodawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.
10.Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty zawarcia umowy Sprzedaży lub świadczenia Usługi, złożonej przez Klienta.

§6. Zamówienia telefoniczne

1. Usługodawca umożliwia składanie zamówień na zakup Towarów drogą telefoniczną.

2. W celu złożenia telefonicznego zamówienia na zakup Towaru, należy skontaktować się z Usługodawcą przy użyciu numerów telefonów udostępnionych na stronie internetowej Serwisu, a następnie złożyć zamówienie ustnie.
3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia telefonicznego przez Usługodawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail, zawierającej informacje o treści zawieranej umowy. Wiadomość ta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy Sprzedaży, a także dane Klienta, w celu umożliwienia wykrycia ewentualnie występujących błędów. W przypadku wykrycia takiego błędu, Klient może powiadomić Usługodawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.
4. W celu zawarcia umowy Sprzedaży, Klient jest zobowiązany potwierdzić wolę jej zawarcia w odpowiedzi na powyżej opisaną wiadomość Usługodawcy.
5. Potwierdzenie woli zawarcia umowy Sprzedaży jest równoznaczne z jej zawarciem.

§7. Sprzedaż towarów będących rzeczami ruchomymi

1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów Usługę Sprzedaży Towarów na odległość.
2. Towary dostępne w Serwisie są każdorazowo przedstawione w bieżącym asortymencie na stronie Serwisu. Specyfika każdego Towaru, jego skład oraz cechy charakterystyczne znajdują się w opisach Towaru w Serwisie.
3. Przedmiot umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Usługodawcy do przeniesienia na Klienta własności Towarów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Usługodawcy ceny Towarów.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu ceny Towarów lub Usług do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Towarów podlegających promocji.
5. Zawierając umowę Sprzedaży, Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towarów bez wad.
6. Zawarcie umowy Sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Usługodawcę.
7. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§8. Dostawa towarów będących rzeczami ruchomymi

1. Wydanie Towarów będących rzeczami fizycznymi odbywa się:
1. w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy za pośrednictwem Przewoźnika, pod adres podany przez Klienta,
2. w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy do Paczkomatu za pośrednictwem Przewoźnika, do Paczkomatu wybranego przez Klienta,
3. w przypadku wyboru odbioru osobistego Towarów przez Klienta, w siedzibie Serwisu w dniach roboczych w godz. 7:00-16:00.
2. Dostawy są realizowane na terytorium Unii Europejskiej.
3. Szczegółowe informacje o kosztach i metodach dostawy są opublikowane na stronie internetowej Serwisu, a Klient jest o nich informowany w trakcie procesu składania zamówienia.
4. Termin dostawy Towarów do Klienta wynosi 10 dni roboczych, chyba że w opisie Towaru lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin.
5. W wariancie płatności z góry, bieg terminu wysyłki Towaru liczony jest od uznania wpływu należności na rachunek bankowy Usługodawcy.
6. W każdym wariancie płatności, samo wydanie Towarów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.
7. Potwierdzenie wydania Towarów Przewoźnikowi w celu ich dostawy, może zostać dokonane poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.
8. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.
9. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy za pośrednictwem Przewoźnika, zaleca się, aby dostarczona przesyłka została zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika.
10. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki rekomendujemy zgłosić reklamację bezpośrednio do Przewoźnika – najlepiej spisać z Przewoźnikiem protokół stanu przesyłki, lub skontaktować się z Usługodawcą. Przy dostawie Paczkomatem rekomendujemy, aby pokazać uszkodzenia pod kamerą monitoringu Paczkomatu; umieścić uszkodzoną, nieotwartą przesyłkę w tej samej skrytce Paczkomatu, w której się znajdowała i zamknąć tę skrytkę, zgodnie z komunikatami na ekranie Paczkomatu. Następnie należy zgłosić reklamację właścicielowi danego paczkomatu, zgodnie z komunikatami na ekranie paczkomatu lub Usługodawcy.

§9. Warunki świadczenia usług w zakresie Produktów cyfrowych

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatną Usługę, której przedmiot stanowi udostępnienie, za pośrednictwem Serwisu Zewnętrznego, infrastruktury i utworów, umożliwiających odtwarzanie oznaczonych plików cyfrowych.
Usługodawca udostępnia szczegółowe informacje w tym zakresie w obszarze karty Produktu.
2. Dostęp do Produktów cyfrowych może być wykupywany jednostkowo albo w pakietach, na czas oznaczony – subskrypcyjnie, zgodnie z informacjami opublikowanymi w obszarze Serwisu.

3. Przedmiot uprawnień Użytkownika w zakresie Produktów będących plikami cyfrowymi, stanowi udzielenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika odpłatnej licencji w zakresie ustanowionym z warunkach licencyjnych uregulowanych w regulaminie Serwisu Zewnętrznego, stanowiącym załącznik do Regulaminu. Usługodawca udostępnia niemniejsze warunki licencyjne w opisie Produktu cyfrowego.
4. Udostępnienie Produktów cyfrowych odbywa się poprzez wysłanie danych dostępowych pod adres e-mail podany przez Klienta oraz w czasie podanym w opisie Produktu cyfrowego.
5. Udostępnienie Produktów cyfrowych następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Użytkownika.
6. W celu skorzystania z Produktu cyfrowego, wymaga się posiadania zarejestrowanego Konta Użytkownika w obszarze Serwisu Zewnętrznego i zalogowania, a także dysponowania urządzeniami technicznymi lub oprogramowaniem, o których stanowią informacje na stronie internetowej Serwisu Zewnętrznego.

§10. Płatności

1. Wartość płatności jest ustalana na podstawie cennika znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy w chwili składania zamówienia.
2. Ceny podane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość należnych podatków, natomiast nie zawierają kosztów dostawy Towaru i wybranej formy płatności.
3. Koszty transakcji i dostawy Towaru ponosi Klient.
4. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu dostawy Towarów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówienie wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami dostawy Towarów i transakcji.
5. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności z tytułu świadczonych Usług:
1.gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie stacjonarnej Serwisu,
2.gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika,
3.przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy,
4.przelewem elektronicznym na rachunek bankowy Usługodawcy, za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności,
5.kartą płatniczą za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności,
6.BLIK-iem za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności.
6.Usługodawca udostępnia usługi operatora płatności w postacie zewnętrznego systemu płatności Tpay.com, obsługiwanego przez Krajowy Integrator Płatności S.A z siedzibą w Poznaniu (61-894), przy ul. plac Andersa 3 (17 piętro), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, NIP: 7773061579 oraz REGON: 300878437.
7. Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności:
1. w chwili wydania Towaru – w przypadku wyboru metody płatności gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie stacjonarnej Serwisu oraz gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika,
2. w terminie 7 dni – w przypadku wyboru metody płatności przelewem bankowym,
3. w chwili złożenia zamówienia – w przypadku wyboru metody płatności obsługiwanej przy użyciu zewnętrznego systemu płatności.
8. Zwrot płatności przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
1. odstąpienia od umowy przez Konsumenta,
2. uznania przez Usługodawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
9. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów dostawy Towarów, jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Usługodawcę.

§11. Newsletter


1. Usługodawca umożliwia dołączenie do listy subskrybentów newslettera zawierającego informacje handlowe, przesyłane pod adres poczty elektronicznej Klienta.
2. Aby zamówić newsletter, należy użyć właściwego pola aktywacji newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu.
3. Warunkiem prawidłowego zamówienia newslettera jest podanie adresu e-mail Klienta. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu otrzymywania newslettera.
4. Wypisanie się z listy subskrybentów newslettera może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu funkcjonalności Serwisu lub linku dezaktywującego, znajdującego się w wiadomości newsletter, a także poprzez wysłanie oświadczenia Klienta w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. w wiadomości e-mail lub liście.

§12. Reklamacja – niezgodność świadczonej usługi z umową


1. Reklamacje mogą być składane z tytułu niezgodności świadczonej Usługi z umową, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami art. 43b i następne ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Usługodawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. W treści składanej reklamacji, zaleca się zamieszczenie:
1. danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
2. numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,
3. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych Konsumenta.
4. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy Towaru będącego rzeczą, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Konsument jest obowiązany dostarczyć lub przesłać reklamowany Towar na adres Usługodawcy, na jego koszt. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić Towar Usługodawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.
5. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
6. Usługodawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.
7. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy Towaru, który po rozpoznaniu reklamacji podlega przesłaniu do Konsumenta, Usługodawca na swój koszt dostarczy lub prześle Towar na adres Konsumenta.
8. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.

§13. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń

1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
2. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.
3. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.

§14. Gwarancje


1. Reklamacje mogą być składane z tytułu gwarancji, w przypadku jej udzielenia na oznaczone Towary przez Usługodawcę, producenta lub dystrybutora.
2. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta w przypadku, gdy Towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Wraz z Towarem objętym gwarancją, Usługodawca wydaje Klientowi dokument gwarancyjny.
3. W przypadku objęcia Towaru gwarancją, Klient jest uprawniony do reklamowania Towaru przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem Usługodawcy lub bezpośrednio do gwaranta. W razie wykonywania przez Konsumenta uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Usługodawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu na ich wykonanie.

4. Prawo do korzystania z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi przysługuje niezależnie od ewentualnych uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie ewentualnych uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi.
5. Usługodawca rozpoznaje reklamacje z tytułu gwarancji, w terminie określonym w warunkach gwarancyjnych.
6. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji, Klient zostanie poinformowany w sposób określony w warunkach gwarancyjnych.
7. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej z tytułu gwarancji, w wyniku której wadliwy Towar został wymieniony na nowy lub dokonano istotnych napraw, termin gwarancji biegnie od nowa od momentu dostarczenia wymienionego lub naprawionego Towaru. W przypadku dokonywania wymiany pojedynczej części będącej elementem Towaru, termin gwarancji biegnie od nowa w zakresie tej części.

§15. Odstąpienie od umowy


1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy, w tym od umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje m. in. w odniesieniu do umowy:
- o świadczenie usługi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
- Sprzedaży Towaru dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
- Sprzedaży Towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. W pozostałych przypadkach można odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
4. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar.
5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§16. Przetwarzanie danych oraz plików cookies

1. Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.
2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.

§17. Warunki licencyjne serwisu

1. Usługodawca udziela na rzecz Klientów korzystających z Serwisu nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, z zachowaniem niniejszych warunków.
2. Nazwa Serwisu, projekt graficzny Serwisu, struktura Serwisu, Serwis, kod źródłowy lub skompilowany Serwisu, strony internetowe służące do obsługi Serwisu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Usługodawcę w związku z udostępnieniem Serwisu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Usługodawca nie przenosi na Klienta praw autorskich majątkowych do Serwisu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Serwisu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
3. Prawo do używania Serwisu i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
4.Klient nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.
5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Serwisu i powiązanych z nim utworów. Usługodawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Serwisu.

6.Publikując w Serwisie dowolne treści a w szczególności: komentarze lub opinie, Klient udziela na rzecz Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie, nieograniczonej terytorialnie i niewyłącznej licencji w zakresie ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: publikacja w obszarze strony internetowej Serwisu, zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z zachowaniem prawa do udzielania sublicencji o której stanowią punkty powyżej, w celu umożliwienia Klientom korzystania z Serwisu.
7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Serwisu lub za jego pośrednictwem, treści:
1.bezprawnych,
2.mogących wprowadzić w błąd innych Klientów,
3.naruszających dobra osobiste Klientów, Usługodawcy lub osób trzecich,
4.powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści.
8.Usługodawca jest uprawniony do usunięcia lub moderacji treści, które naruszają postanowienia Regulaminu.

§18. Obowiązywanie i zmiana regulaminu


1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych, dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę.
3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów Sprzedaży zawartych przed datą jego zmiany.
5. Publikacja informacji o zmianie Regulaminu następuje w obszarze strony internetowej Serwisu, w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.
6. Usługodawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony.

§19. Postanowienia końcowe

1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami,
2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Usługodawca świadczy Usługi,
3. korzyści utracone przez Klientów niebędących Konsumentami.
3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Klientem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
4. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, jako prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej z Usługodawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego. Konsument nie może się ich zrzec.
6. W stosunku do umów zawartych z Usługodawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta.
7. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

§20. Definicje użyte w regulaminie

Klient to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi.
Konto Klienta to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Klienta za pośrednictwem Serwisu, pod warunkiem rejestracji i logowania.

Konto Użytkownika to panel umożliwiający zarządzanie udostępnionym Produktem cyfrowym za pośrednictwem Serwisu zewnętrznego, pod warunkiem rejestracji i logowania.
Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Koszyk to funkcjonalność Serwisu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Towarów przez Klienta.
Paczkomat to automatyczna skrytka lub terminal pocztowy, służący do odbierania przesyłek z Towarami.
Produkt cyfrowy to plik cyfrowy zaprezentowany w obszarze Serwisu przez Usługodawcę w celu Sprzedaży lub udzielenia licencji, zgodnie z informacjami zamieszczonymi w opisie Produktu cyfrowego.
Przedsiębiorca na prawach konsumenta to Klient będący przedsiębiorcą, dokonujący zamówienia Towarów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla niego charakteru zawodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Przewoźnik to podmiot, świadczący usługi Dostarczania Towarów we współpracy z Usługodawcą.
Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klientów, za pośrednictwem Serwisu.
Serwis to serwis, prowadzony przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: precyzja-service.pl.
Serwis zewnętrzny to serwis, prowadzony przez podmiot świadczące usługę udostępniania Produktu cyfrowego, za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet, podanej w opisie Produktu cyfrowego.
Sprzedaż to Usługa sprzedaży Towarów, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta, której przedmiot stanowi zobowiązanie Usługodawcy do przeniesienia na Klienta własności Towarów i ich wydania oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Usługodawcy oznaczonej ceny.
Towar to rzecz zaprezentowana w obszarze Serwisu przez Usługodawcę w celu Sprzedaży.
Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu. Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
Usługodawca to spółka Precyzja-Service Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-022) przy ul. Gdańskiej 99, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000136915, NIP: 5541013465 oraz REGON: 091182763, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu. Z Usługodawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: 52 325 10 00 oraz przy użyciu adresu e-mail: sales@precyzja-service.pl.
Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi udostępnienia Produktu cyfrowego za pośrednictwem Serwisu Zewnętrznego.


INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


Zawarte w niniejszym pouczeniu postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia od umowy przez Konsumentów stosuje się w stosunku do osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w naszym Serwisie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w części „wyłączenie prawa odstąpienia od umowy”. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a. obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,
b.polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;”;
2. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą),
3. zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Precyzja-Service Sp. z o.o., ul. Szosa Gdańska 26, 86-031 Osielsko, e-mail: sales@precyzja-service.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Odstępując od umowy, mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajduje się w załączeniu do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.


SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Jeżeli otrzymali Państwo rzeczy w związku z umową prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres Precyzja-Service Sp. z o.o., ul. Szosa Gdańska 26, 86-031 Osielsko, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli ze względu na swój charakter rzecz nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 25,00 PLN.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
4. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: Precyzja-Service Sp. z o.o., ul. Szosa Gdańska 26, 86-031 Osielsko | sales@precyzja-service.pl
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*):
Sposób zwrotu uiszczonej płatności:
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
Imię i nazwisko:
Adres:
Podpis:
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data:
(*) Niepotrzebne skreślić.
FORMULARZ REKLAMACYJNY
(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)
Adresat: Precyzja-Service Sp. z o.o., ul. Szosa Gdańska 26, 86-031 Osielsko
Imię i nazwisko lub nazwa Klienta:
Adres Klienta:
Nr telefonu Klienta:
Adres e-mail Klienta:
Numer zamówienia:
Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:

adres pocztowy:

adres e-mail:
Reklamacja dotyczy:

umowy sprzedaży z dnia __________ towaru:

umowy o świadczenie innej usługi:

inne:
Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:
Opis problemu:
Żądanie reklamacji:

nieodpłatna naprawa

wymiana towaru na nowy

obniżenie ceny towaru o kwotę _____

odstąpienie od umowy
Numer rachunku bankowego do zwrotu środków:
Oświadczenie w przypadku działania jako przedsiębiorca na prawach konsumenta:
Oświadczam, że zawarta umowa sprzedaży była bezpośrednio związana z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiada ona dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Na dowód wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej, opublikowane w CEIDG:
Nr PKD ____________________ Opis: ______________________

Nr PKD ____________________ Opis: ______________________
Nr PKD ____________________ Opis: ______________________
Nr PKD ____________________ Opis: ______________________
Data:
Podpis składającego:
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)